A A A

Zarośla wierzbowe porastające znaczną część południowej części zbiornika Jeziorsko są miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków. Są wśród nich głównie drobne śpiewające ptaki wróblowe. W zalanych płytką wodą fragmentach zarośli spotkamy jednak także inne gatunki ptaków. Od końca lat 80. XX wieku, na terenie zbiornika w takich miejscach swoje kolonie lęgowe zakładają kormorany i czaple siwe. Przemieszczające się pomiędzy kolonią a żerowiskami ptaki są łatwe do zaobserwowania. Zwykle bez trudu można wypatrzeć kolonię kormoranów. Jej lokalizację zdradzają obielone gniazda i drzewa, na których te gniazda się znajdują. Kolonia składa się zwykle z kilkuset par lęgowych, co powoduje, iż tworzy ona charakterystyczną białą plamę na tle zielonego morza wierzbowisk. Czaple siwe są daleko mniej liczne i stanowią tylko niewielką, liczącą parędziesiąt par domieszkę w mieszanej kolonii z kormoranami.

Rzadszym gatunkiem od czapli siwej jest jej bliska krewniaczka – czapla biała. Jako lęgowa jest ona w naszym kraju gatunkiem bardzo rzadkim, a zbiornik Jeziorsko, jest jednym z niewielu miejsc w Polsce, gdzie jak dotąd regularnie gniazdowała, maksymalnie nawet w liczbie 50 par.

W zalanych wodą łozowiskach gniazdują nieraz także kolonijnie perkozy dwuczube. Ptaki te jednak można łatwo zobaczyć tylko kiedy pływają na otwartym lustrze wody. Wypatrzenie ich gniazd w warunkach zbiornika Jeziorsko, z brzegu i dużej odległości, jest obecnie bardzo trudne.

Z łozowisk wiosną dochodzi zwykle głos śpiewających ptaków wróblowych, jednak nie wszystkie głosy są tak melodyjne. Gniazduje bowiem tu także kilka bardzo skrytych gatunków, zwykle nie pojawiających się na otwartej przestrzeni, ale sygnalizujących nam swoją obecność charakterystycznymi głosami. Są wśród nich między innymi perkozek, kokoszka wodna, wodnik i bączek.

Poza okresem zimowym ruch ptaków nad tą częścią zbiornika jest zwykle intensywny. Oczywiście najłatwiej dostrzec i rozpoznać duże ptaki takie, jak wspomniane już wcześniej kormorany, czaple siwe i czaple białe, ale także żurawie, łabędzie i gęsi.

Na uwagę zasługują unoszące się tutaj niemal nieustannie ptaki drapieżne. Niewątpliwie najbardziej imponujący jest widok bielików - naszych największych lotnych drapieżników, ptaków o masywnej sylwetce, długich, bardzo szerokich skrzydłach i stosunkowo krótkim klinowatym ogonie. Ich obecność rejestruje się na zbiorniku przez cały rok. Tylko w okresie od kwietnia do października jest możliwość zobaczenia błotniaka stawowego, średniej wielkości drapieżnika, przemieszczającego się wolnym i niskim lotem nad łozowiskami lub terenami otwartych łąk i pastwisk. Majową „specjalnością” przestrzeni nad tutejszymi łozowiskami jest obecność kobuzów - niewielkich, zwinnych sokołów, polujących wówczas na owady. Kobuzy mogą pojawiać się tu dość licznie, często jednocześnie w liczbie nawet kilkunastu osobników.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014– 2020