A A A

Zbiornik Jeziorsko jest najcenniejszym miejscem dla ptaków wodno-błotnych w centralnej Polsce. Najcenniejszy przyrodniczo fragment zbiornika Jeziorsko to cofka (obszar na granicy woda - ląd), która jest objęta także ochroną w formie rezerwatu przyrody o nazwie „Jeziorsko”. Gatunkami ptaków, dla ochrony których utworzono obszar są gatunki związane z siedliskami wodnymi i podmokłymi. Koncentracje ptaków wodno-błotnych w okresie migracji osiągają powyżej 70 tys. osobników. Strefa południowa zbiornika, okresowo zalewane zarośla wierzbowe, są miejscem gniazdowania wielu rzadkich gatunków ptaków.

 

Rezerwat przyrody „Jeziorsko”

W roku 1998 został utworzony rezerwat przyrody „Jeziorsko” o powierzchni 1967 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych ostoi ptaków wodno-błotnych. Warunkiem funkcjonowania rezerwatu jest przestrzeganie zakazów obowiązujących w rezerwatach: zakazów wejścia, wpływania, wędkowania. Granice rezerwatu w części lądowej są oznakowane betonowymi słupkami, a od strony wody żółtymi bojami. Zakazy dotyczą bezwzględnie całego obszaru rezerwatu Jeziorsko. Zgodę na odstępstwa od nich można uzyskać tylko po uzyskaniu decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Wniosek, na którym można wystąpić o zgodę na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwacie znajduje się na stronie internetowej RDOŚ w Łodzi. We wniosku trzeba zamieścić informacje: kto ubiega się o wniosek, cel (np. edukacyjny, naukowy), termin oraz miejsce. Łamanie zakazów, w tym wkraczanie do rezerwatu bez zezwolenia jest wykroczeniem. Szczególnie szkodliwe i niebezpieczne jest wpływanie na teren rezerwatu skuterów, wjeżdżanie quadów oraz niskie przeloty motolotniami nad strefą noclegowisk żurawi i gęsi w okresie koncentracji ptaków wodno-błotnych.

 

Spływ kajakowy przez teren rezerwatu przyrody „Jeziorsko

Jedną z funkcji form ochrony przyrody (rezerwatów przyrody, parków narodowych i in.) jest edukacja, udostępnienie możliwości poznania walorów przyrodniczych przez społeczeństwo. Dlatego pomimo zakazów wpływania na teren rezerwatu „Jeziorsko” RDOŚ w Łodzi wydaje cyklicznie zgodę na zorganizowanie spływów kajakowych, które organizuje Gmina Warta. Warunkiem uzyskania zgody jest: niewielka grupa uczestników płynąca w zwartym szyku, termin poza okresem najintensywniejszych lęgów, zakaz wysiadania z kajaków oraz przepłynięcie poza godzinami porannymi i wieczornymi, kiedy ptaki są najbardziej aktywne.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014– 2020